Statut fundacji

STATUT FUNDACJI
Fundacja Jedynka Dzieciom

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Jedynka Dzieciom, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez: Marzenę Annę Szwocha, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bożenę Romańską w kancelarii notarialnej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej 9, w dniu 8 maja 2012 roku, za numerem Repertorium A 4651/2012.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Pelplin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowejoraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 4. Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 6. Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych.
 10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.
 11. Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz równych praw kobiet i mężczyzn.
 12. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 13. Działalność charytatywna.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie i finansowanie m.in.:
  • działalności: edukacyjnej, kulturalnej, regionalnej, promocyjnej, turystycznej, ekologicznej, sportowej, prozdrowotnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej, charytatywnej i na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwijanie bazy lokalowej oraz zasobów materialnych i kapitału społecznego Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie;
  • szkoleń, konferencji, seminariów, doradztwa, warsztatów, konkursów, kolonii, obozów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, akcji i kampanii, przygotowania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz popularyzatorskich, zbiórek rzeczowych i finansowych;
 2. Współpracę, wymianę doświadczeń i zgłaszanie wniosków organizacjom, organom i instytucjom odpowiedzialnym za działania w obszarze celów Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.250,zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz środki finansowe i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku fundacji,
  5. odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na Działalność statutową.

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznaczana działalność pożytku publicznego.

§11

Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej.
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

(nr PKD – opis)

 1.  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2.  91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
 3.  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 4.  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana,
 5.  86.90 E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 6.  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 7.  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych,
 8.  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 9.  85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,
 10.  85.32 B Zasadnicze Szkoły Zawodowe,
 11.  85.31.A – Gimnazja,
 12.  85.20.Z Szkoły Podstawowe,
 13.  85.10.Z Wychowanie przedszkolne,
 14.  84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
 15.  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw, i kongresów,
 16.  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 17.  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 18.  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 19.  73.11.Z Działalność Agencji Reklamowych,
 20.  59.11.Z -Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,

§ 12

1. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego, którą może realizować Fundacja należą:

(nr PKD – opis)

 1.  96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 2.  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 3.  93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 4.  91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
 5.  90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 6.  88.99.ZPozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana,
 7.  86.90 E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 8.  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 9.  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 10.  85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
 11.  85.32 B Zasadnicze Szkoły Zawodowe,
 12.  85.31.A – Gimnazja,
 13.  85.20.Z Szkoły Podstawowe,
 14.  85.10.Z Wychowanie przedszkolne ,
 15.  84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
 16.  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 17.  70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 18.  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 19.  73.11.Z Działalność Agencji Reklamowych ,
 20.  59 .11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
 21.  52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 22.  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Rozdział IV.
Władze Fundacji

§ 13

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 5 do 7 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
  1) Chyła Mirosław – Przewodniczący Rady,
  2) Gierszewska Krystyna,
  3) Guz Elżbieta,
  4) Sakowska Dorota,
  5) Urban Krzysztof – Wiceprzewodniczący Rady,
 4. Kolejnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje jednomyślną decyzją Rada Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2) śmierci członka Rady,
  3) skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może odwołać członka Rady Fundacji na podstawie uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
 9. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 15

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji,
  5) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  6) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  7) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. Dla wykonywania powyższych zadań Rada Fundacji ma prawo:
  1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2) żądania od członków Zarządu ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących spraw Fundacji.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 3 członków Rady lub Zarządu, zgłoszony na piśmie. W przypadku niemożności wykonania tego obowiązku przez Przewodniczącego Radę zwołuje Wiceprzewodniczący.
 3. Zwołując posiedzenie Przewodniczący, z 7 dniowym wyprzedzeniem, informuje pisemnie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia oraz planowanym porządku obrad oraz załącza projekty dokumentów.

§ 17

 1. Obrady Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady.
 2. Prawomocność podejmowanych uchwał wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
 4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
Zarząd

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Radę Fundacji.
 3. W skład Zarządu pierwszej kadencji wchodzą:
  1) Marzenna Modrzejewska – Prezes,
  2) Katarzyna Grzelińska – Wiceprezes,
  3) Kinga Jaworska członek Zarządu,
  4) Wiesława Szulkowska członek Zarządu,
  5) Anna Domachowska członek Zarządu.
 4. Funkcje w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  2) śmierci członka Zarządu,
  3) odwołania przez Radę Fundacji,
  4) upływu kadencji,
  5) skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2) realizacja celów statutowych,
  3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  8) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W przypadku niemożności wykonania tego obowiązku przez Prezesa, posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes Fundacji.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu Fundacji.
Sposób reprezentacji

§ 21

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Zaciąganie zobowiązań finansowych wymaga pisemnego oświadczenia dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.\

Rozdział. V.
Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.